Üye Girişi

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Tatilkaresi Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması


GİRİŞ
 
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (Kısaca Politika), Tatilkaresi Turizm Bilişim Organizasyon İnşaat Taahhüt LTD. ŞTİ olarak (“Tatilkaresi Turizm”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu Politika ile Tatilkaresi Turizm kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler bakımından işbu Politika’ya ve buna bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder.
 
POLİTİKANIN AMACI:
 
İşbu Politika’nın temel amacı, KVK Kanunu’na uyum için Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir. Bu kapsamda Tatilkaresi Turizm kendi bünyesinde Politika’ya uyum için gerekli düzenlemeleri yapacak ve periyodik olarak uyum konusunda iç denetim mekanizmalarını işleterek Politika’ya uygunluğun devamlılığını sağlayacak ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri alacaktır.
 
POLİTİKANIN KAPSAMI:
 
İşbu Politika, Tatilkaresi Turizm’in ziyaretçileri, iş bağlantıları, iş ortakları, çalışanları, tedarikçileri, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Tatilkaresi Turizm tarafından işlenen gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri işbu Politika kapsamında olup Kanun ve ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat gözetilerek hazırlanmıştır.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER:
 
Tatilkaresi Turizm tarafından kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenecek olup, kişisel verilerin işlenmesi hususunda Anayasa ve KVK Kanunu’na uygun şekilde hareket edilecektir. Ayrıca kişisel verilerin işlenmesinde bir takım ilkelere de sadık kalınacaktır. Bu bağlamda;
1. Kişisel veriler, Tatilkaresi Turizm tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket edilerek, orantılılık ve ölçülülük ilkeleri gereği, gerektiği kadar kişisel veriyi amacına uygun olarak işlenecektir. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılacaktır.
2. Kişisel veriler, Tatilkaresi Turizm tarafından belirli, açık, meşru ve hukuka uygun sebeplerle işlenecektir. Kişisel verilerin işlenmesinden önce Tatilkaresi Turizm tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği belirlenecek ve bu kapsamda kişisel veriler işlenmeden önce veri sahiplerinin bilgisine sunulacak, gereken hallerde de açık rızaları alınacaktır.
3. Tatilkaresi Turizm, kişisel verileri yalnızca kanunlarda öngörülen süreler ile veya işlendikleri amaca uygun olarak gerektiği kadar muhafaza eder. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılacak, bir süre belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Şu kadar ki, bu sürelerin sonunda olası bir hukuki anlaşmazlıkta delil oluşturabilmesi veya taraf olunabilecek bir uyuşmazlığın meydana gelmesi amacıyla kişisel veriler daha uzun saklanabilmektedir. Buradaki saklama süresinin tespitinde söz konusu hakkın ileri sürülebilmesine yönelik ilgili kanunlarda belirlenen zamanaşımı süreleri dikkate alınacaktır. Böyle bir durumda saklanan kişisel verilere sadece ilgili hukuki anlaşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişilecek ve başka hiçbir amaçla erişilemeyecektir. Tüm bu sürelerin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Gelecekte kullanma ihtimali ile kişisel veriler saklanmayacaktır.
4. Tatilkaresi Turizm işlemekte olduğu kişisel verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri alacak veri sahibinin kişisel verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili verileri güncelleyecektir.
5. KVK Kanunu’nda özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemler getirilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVK Kanunu’nda öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek, yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
6. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması konusunda, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli organizasyonel sistemler kurgulanacaktır.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:
 
Kişisel veriler, veri sahibine yapılacak bilgilendirme sonrası ve veri sahibinin açık rıza vermesi halinde işlenecektir. Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde açık rıza almadan önce veri sahibine hakları bildirilecek olup açık rıza, KVK Düzenlemelerine uygun yöntemlerle alınacaktır.
KVK düzenlemeleri kapsamında açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda (KVKKanunu Madde 5.2 ve Madde 6.3), Tatilkaresi Turizm, veri sahibinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilecektir. Bu bağlamda:
1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan veri sahibinin ve/veya veri sahibi dışındaki bir kişinin hayatının veya beden bütünlüğünün korunması halinde,
2. Bir sözleşmenin kurulması, uygulanması, ifası veya sonlandırılmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
3. Kişisel verilerin işlenmesi Tatilkaresi Turizm’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunluysa,
4. Veri sahibi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması halinde,
5. Kişisel verilerin açık rıza alınmadan işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde,
6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Tatilkaresi Turizm’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde,
7. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,
Kişisel veriler Tatilkaresi Turizm tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.
 
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:
 
Özel nitelikli kişisel veriler Tatilkaresi Turizm tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:
1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:
 
Tatilkaresi Turizm hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere, iş ortakları ve iş bağlantılarına, bağımsız denetim firmalarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına) aktarabilmektedir. Tatilkaresi Turizm bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
1. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
3. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
4. Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
5. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
7. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak Kanun’un 9’uncu maddesinde öngörülen koşulların var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak Kurul tarafından ilan edilen, yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması veya yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye'de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un aktarıma ilişkin izninin bulunması hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI:
 
Tatilkaresi Turizm, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Tatilkaresi Turizm öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.
 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni:

Tatilkaresi Turizm Bilişim Organizasyon İnşaat Taahhüt LTD. ŞTİ olarak (“Tatilkaresi Turizm”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), siz misafirlerimize sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemeye en yüksek derecede özen göstermeye çalışıyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmış bu aydınlatma metni  kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde üçüncü kişiler ile paylaşılabilinecek olunup bu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri aydınlatıyoruz.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek; mevzuat kapsamında güvenliği ve gizliliği sağlanmak kaydıyla: açıklanarak, aktarılarak, devralınarak, elde edilebilir hâle getirilerek, sınıflandırılarak ya da kullanılmasını engelleyerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.tatilkaresi.com/kisisel-verilerin-korunmasi internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tatilkaresi Turizm Bilişim Organizasyon İnşaat Taahhüt LTD. ŞTİ'nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

1- Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz;

a. Tatilkaresi Turizm’in faaliyet konuları ile ilgili hizmetlerin gereklerini yerine getirebilmek,
b. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan yönetmelikler/yönergeler ve diğer mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
c. Şirketin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek,
d. Bankacılık, Sigortacılık, Sivil Havacılık ve Turizm alanında zorunlu olan elektronik ödeme, elektronik sözleşme ve kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, bilgi saklamak, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
e. Müşteri şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
f. İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
g. Hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği adli birimlere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek amacıyla kullanılacaktır.
h. Bununla birlikte, kişisel verileriniz vize başvuru hizmetinin sunulduğu durumlarda konsolosluklara, seyahat organizasyonlarının gerektirmesi halinde otellere aktarılabilecektir. Ayrıca açık rızanız bulunması halinde kişisel verileriniz, hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında sizlere öneriler sunulması, kabulünüz halinde Tatilkaresi Turizm ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon gibi ticari elektronik ileti gönderilmesi veya gönderim sağlanması için hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılması amacıyla da kullanılabilecektir.

2- Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlara Aktarım

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize, hava, kara, demir ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalara, sigorta şirketlerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3- Kişisel Verilerin Toplanılması Yöntemi

Kişisel verileriniz, Tatilkaresi Turizm/www.tatilkaresi.com internet sitemizden formlar aracılığıyla kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan, fiziki ortamda acentelerimiz ile elektronik ortamda anlaşmalı iş ortağımız olan rezervasyon şirketlerinin internet sitelerinden, telefon, çağrı merkezi ve e-posta kanalıyla, Tatilkaresi Turizm ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla özgeçmiş, teklif vermek ve sair yollarla iş ilanı paylaşılan web siteleri, işe alım danışmanlığı şirketleri, elden veya elektronik posta ile özgeçmiş iletilmesi vb. farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlardan toplanmakta, ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Linkedin, Youtube vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık olan profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

4- Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:                                          

Kişisel Veri Sahibi, Tatilkaresi Turizm'e başvurarak kendisiyle ilgili;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, veri sahipleri tarafından https://www.tatilkaresi.com/kisisel-verilerin-korunmasi sitemiz adresinde yer alan Tatilkaresi Turizm Bilişim Organizasyon İnşaat Taahhüt LTD. ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Tatilkaresi Turizm’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. Tatilkaresi Turizm, bu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

ÇEREZ POLİTİKASI:

Tatilkaresi Turizm olarak (www.tatilkaresi.com) internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanıyoruz. Çerez (cookie) kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanım açısından etkileyebileceğini de hatırlatmak isteriz. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen sitemizde bulunan Gizlilik Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni‘ni okuyunuz.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez (Cookie), küçük miktarlarda bilgi içeren ve bu bilgileri internet tarayıcınız üzerinden bilgisayarınıza aktaran küçük bir metin dosyasıdır. Böylece internet sitesi kim olduğunuzu hatırlayabilir. Bir çerezin bilgisayarınızda kalma süresi, kalıcı veya oturum çerezi olup olmamasına göre değişir. Oturum çerezleri, internet sitesini terk edene kadar bilgisayarınızda kalan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler, sona erene veya silinene kadar taramayı bitirdikten sonrasında bilgisayarınızda kalır. Bir piksel etiketi veya bazen bir internet işaretçisi, bir e-posta mesajı veya bir internet sayfasına yerleşen bir dizi kodu bulunan görünmez bir görseldir. Çerezler, “Birinci Şahıs Çerezleri” veya “Üçüncü Şahıs Çerezleri” olarak kategorize edilebilir. “Birinci Şahıs Çerezleri”, cihazınıza Ticketmaster / Live Nation'ın yerleştirdiği çerezlerdir, “Üçüncü Şahıs Çerezleri” ise, sitemizi ziyaret ettiğinizde başka bir tarafın kontrol ettiği ancak cihazınıza yerleştirilen çerezlerdir. Örneğin, Tatilkaresi Turizm/(www.tatilkaresi.com) internet sitemizdeki kullanıcı deneyimi hakkında bilgi toplamak için Google Analytics çerezlerini kullanıyoruz.

Sitemizdeki Çerezler (Cookiler) ne için kullanılır?

İnternet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitemizi iyileştirmek ve internet sitemiz üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek ayrıca sizlerin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak için internet sitemizde çerezler kullanılır. Çerezler (Cookiler) “esas çerezler”, “analitik çerezler”, “işlevsellik çerezleri” ve “reklam ve pazarlama çerezleri” gibi aşağıdaki kategorilerden birine yerleştirilebilir.

Esas Çerezler (Cookieler)

Bu çerezler (cookieler), Tatilkaresi Turizm/(www.tatilkaresi.com) internet sitemizin çalışması için gereklidir. İnternet sitesinde dolaşmanızı ve özelliklerini kullanabilmenizi sağlar. Bu çerezler (cookieler) olmadan güvenli alanlara erişim olanağı gibi gerekli hizmetler sağlanamaz. Örneğin, ziyaretiniz sırasında giriş yapmış olursunuz. Bu çerezler (cookieler) olmadan internet sitemiz sizi unutup, hatırlamayabilir ve sürekli tekrar giriş yapmanız gerekir. Ürün satın aldığınızda, çerezler (cookieler), ödeme yaptığınız zaman ürünlerin alışveriş sepetinizde olduğundan emin olurlar.

Analitik Çerezleri (Cookieleri)

Bu çerezler (cookieler), internet sitesinin nasıl kullanıldığı, en sık hangi sayfaların ziyaret edildiği ve bir bağlantıdan diğerine nasıl geçildiği hakkında bilgi toplar. Açık internet sitemizde toplanan bilgiler, diğer kişilerin Tatilkaresi Turizm/(www.tatilkaresi.com) sitemizde toplu olarak kullanmasıyla birlikte gruplandırılmıştır. Müşteri paneline giriş yapmışsanız, bilgileri çerezlerden hesabınızla ilişkilendirebiliriz.

İşlevsellik Çerezleri (Cookieleri)

Bu çerezler (cookieler), yaptığınız seçimleri hatırlamamızı ve Tatilkaresi Turizm/(www.tatilkaresi.com) internet sitesini size gelişmiş özellikler ve içerik sunacak şekilde uyarlamamızı sağlar. Örneğin, bu çerezler (cookieler) kullanıcı adınızı (şifrenizle değil) hatırlamak için kullanılabilir. Ayrıca, metin boyutu, yazı tipi ve özelleştirebileceğiniz sayfaların diğer bölümlerinde yaptığınız değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilirler.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri (Cookieleri)

Bu çerezler (cookieler), göz attığınız, satın aldığınız veya ilgi gösterdiğiniz bilgilere göre size özel pazarlama ve reklam mesajı sunmak için kullanılır. Bu mesajları ve reklamları hedeflemek için bu çerezleri diğer kullanıcılarla gruplandırmamıza olanak veren araçlar sağlayan üçüncü kişilerle birlikte kullanırız. Örneğin, Tatilkaresi Turizm/(www.tatilkaresi.com) internet sitemizde gezerken, sepetinize ürün eklediğinizde veya bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde, bu veya benzer etkinliklerin reklamlarını veya mesajlarını görebilirsiniz. Bu, Facebook'ta bir reklamı, Google'da arama sonuçlarını veya hala sepetinizde ürün olduğunu hatırlatan bir e-posta olabilir. Çalıştığımız tüm üçüncü kişiler, kişisel olarak tanımlanmadığınızdan emin olmak için çevrimiçi davranışsal reklamcılık (OBA) endüstri standartlarına uygundur ve ileride vazgeçme seçeneğiniz de bulunmaktadır.

Çerezlerin (Cookielerin) Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Değiştirilebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek sitemizde kullanılan çerezlere (cookielere) ilişkin tercihlerinizi değiştirme imkanına sahipsiniz ve aşağıdaki tarayıcı listesinden değiştirmek istediğiniz tarayıcıyı seçebilirsiniz.

Adobe Analytics 
Google Adwords 
Google Analytics 
Google Chrome 
Internet Explorer 
Mozilla Firefox 
Opera
Safari

 

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda sitemizde çerezler kullanıyoruz. Daha Fazla